• Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

     

    1. Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza 528,00 zł.

    Termin składania wniosków: do 15 września br.

    Pobieranie wniosków i dodatkowe informacje:

     • dla uczniów z terenu miasta – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Urzędu Miasta) pok. nr 11;
     • dla uczniów z terenu gminy – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Urząd Gminy) pok. nr 9 oraz elektronicznie:
      www.jedynka-przasnysz.pl zakładka Pomoc materialna dla uczniów. 

    Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach rodziców za sierpień br. 

    2. Finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza netto 792,00 zł. W tej sprawie rodzice uczniów powinni zgłaszać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (miejskiego lub gminnego) ośrodka pomocy społecznej, a po otrzymaniu decyzji z OPS - do kierownika stołówki szkolnej. 

    3. Zasiłek szkolny w przypadkach zdarzeń losowych w rodzinie ucznia (np. ciężka choroba, nieszczęśliwy wypadek), bez względu na dochód, ale nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego.