• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1przasnysz.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej: 2011-11-14.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-05.

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • dokumenty PDF nie są dokumentami  edytowalnymi
   • pliki tekstowe word są edytowalne
   • jest możliwość zwiększenia rozmiaru tekstu na stronie
   • podwyższony kontrast
   • na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
   Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Siejka ; Mirosław Królicki , e-mail: sp1przasnysz@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297522204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury odwoławczej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
   Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
   Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna Budynek przy ul. Żwirki i Wigury.

   Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Żwirki i Wigury, oraz wejście  przez holl przy hali sportowej od ulicy W. Broniewskiego.

   Do wejść prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków

   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

   W budynku nie ma windy.

   Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

   Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

   Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ( 1 miejsce  na placu głównym wjazd od ul Żwirki i Wigury; 1 miejsce na parkingu przed szkołą od ul. Broniewskiego).

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

   Dostępność architektoniczna Budynek przy ul. Szkolnej

   Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Szkolnej, oraz wejście od strony boiska szkolnego.

   Do wejścia prowadzą:  od ul Szkolnej schody brak podjazdu dla wózków wejście od strony boiska jest podjazd dla wózków.

   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

   W budynku nie ma windy.

   Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

   Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

   Przed budynkiem  nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

    Jeżeli szkoła nie będzie w stanie , w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pk1-3 ustawy  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami , zobowiązana jest do zapewnienia takiej osobie dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego lub wprowadzenia takiej organizacji pracy szkoły, która umożliwi indywidualną realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami . 

    

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać